:

Jan Macek

  Jan Macek je advokátem a společníkem David & Macek, advokátní kancelář, s. r. o. se specializací na smluvní právo, korporátní právo, fúze & akvizice, právo nemovitostí a procesní právo. Jan Macek poskytuje ve své právní praxi klientům služby spočívající v přípravě a vyjednávání obchodních smluv, zejména EPC kontraktů, kupních smluv, smluv o dílo a smluv týkajících se nemovitostí. Jan Macek se rovněž zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s přeměnami společností a prodejem či vkladem závodů či jejich částí. Jan Macek se dále věnuje i zastupování klientů v rámci soudních i rozhodčích řízení, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Jan Macek se jako právní poradce v rámci svého profesního zaměření zúčastnil mimo jiné těchto projektů:

Vyjednávání obchodních transakcí, smluvní právo

 • právní poradenství v souvislosti s přípravou a vyjednáváním smluvní dokumentace pro dodávky pro plánovanou dostavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín;
 • příprava a vyjednání několika desítek EPC kontraktů pro dodávky řídících systému pro energetický sektor;
 • příprava a vyjednávání joint venture kontraktu se zahraničním subjektem ohledně dodávek kolejových vozidel na trh v České republice;
 • účast při přípravě a dojednání nákupu významného českého potravinářského producenta a jeho následné restrukturalizaci;
 • příprava a vyjednávání několika smluv pro producenta elektrické energie působícího na trhu České republiky a zahraničí, týkajících se nákupu akcií a podílů na společnostech vyrábějících elektrickou energii;
 • právní poradenství při prodeji významného výrobce cihel, včetně zajištění převodu dobývacích prostor cihlářské suroviny a řízení před báňským úřadem; a
 • právní poradenství v rámci zastupování klienta při prodeji dvou vyhlášených lázní na Moravě.

Korporátní právo

 • příprava a kompletní zajištění fúze několika společností v oblasti poskytování úvěrů;
 • rozdělení významné společnosti spravující portfolia pohledávek se vznikem nového subjektu;
 • příprava a kompletní zajištění fúze významných penzijních společností (včetně penzijních fondů);
 • příprava fúze cihlářských společností působících na trhu České republiky; a
 • kompletní právní poradenství v rámci zvýšení základního kapitálu mnoha obchodních společností, přičemž vklady představovaly podniky (závody) či jejich části nebo soubory movitých či nemovitých věcí.

Procesní právo

 • zastupování věřitelů v rozsáhlém a několik let trvajícím konkursu, včetně zastupování v incidenčních sporech, sporech o vyloučení nemovitostí z konkursní podstaty apod.;
 • zastupování klienta ve složité mezinárodní arbitráži v Kodani (Dánsko);
 • zastupování klienta v rámci několika souvisejících mezinárodních sporů u obchodního soudu ve Vídni (Rakousko);
 • zastupování asociace profesionálních sportovních klubů před rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v komplikovaném sporu s marketingovým partnerem; a
 • pravidelné zastupování v mnoha, převážně obchodních sporech, před soudy v České republice.
  Jan Macek před založením David & Macek, advokátní kancelář, s.r.o. spolupracoval více než 13 let s významnými českými advokátními kancelářemi. Jan Macek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v advokacii působí od roku 2000.

Vendor: Microsoft&cisco cisco 200-125 dumps Exam Code: 70-347 Exam Name: Enabling Office 365 Services Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Your company has an Office 365 Small Business 100-105 dumps subscription. You are the Microsoft SharePoint Online administrator. The company wants to have two separate public websites with different URLs. You need to configure the environment to support the public websites. What should you do? A. Upgrade to SharePoint Online for Office 365 Enterprise, Education, and Government. B. Create one public website and one subsite, and then configure a redirect. C. Create two public websites and configure the DNS records for each site. D. Upgrade to SharePoint Online for 210-260 dumps dumps Office 365 Midsize Business. Correct Answer: B

QUESTION 2 Your company uses Microsoft Exchange Online. Employees frequently need to change their primary email addresses. The messaging operations team has requested a script to simplify the process of changing email addresses. The script must perform the following actions: Obtain employee information from a .csv file that has a header line of UserPrincipalName,CurrentPrimaryAddress,NewPrimaryAddress. Change employees' primary email addresses to the values in the NewPrimaryAddress column. Retain employees' current email addresses as secondary addresses. You create the following Windows PowerShell script to read the .csv file. Line numbers are included for reference only. You need to complete the script to meet the requirements. Which Windows PowerShell command should you insert at line 06? A. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -WindowsEmailAddress $NewPrimary B. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -PrimarySmtpAddress $NewPrimary C. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -ExternalEmailAddress $NewPrimary D. Set-MailUser -Identity $UserPrincipalName -EmailAddresses@{add = "SMTP:" + "$NewPrimary"; remove="SMTP:" + "$OldPrimary"} Correct Answer: D

QUESTION 3 You are the Office 365 administrator for your company. The company requests that you implement a document collaboration and social networking solution thatmeets the following requirements: Users must be able to join groups to receive project updates. Any user must be able to post an event. You need to implement a solution. Which solution should you 070-464 dumps implement? A. Microsoft SharePoint document libraries B. Microsoft Yammer C. Microsoft SkyDrive Pro D. Microsoft SharePoint newsfeeds Correct Answer: B

QUESTION 4 You administer Microsoft Exchange Online for Fabrikam, Inc. Fabrikam's Exchange Online tenant domain name is fabrikam.onmicrosoft.com. You verify the domain fabrikam.com in the Office 365 admin center and instruct other administrators to configure new Exchange Online users with fabrikam.com as the primary SMTP domain. The fabrikam.com domain is not federated. A user reports that his reply-to address is displayed to external email message recipients as User1@fabrikam.onmicrosoft.com. You need to configure the user's mailbox to meet the following requirements: The user's reply-to address must be User1@fabrikam.com. The email address User1@fabrikam.onmicrosoft.com must function as a secondary email address for the user. Which Windows PowerShell command should you run? A. Set MsolUser -UserPrincipalNameUser1@fabrikam.onmicrosoft.com - AlternateEmailAddresses user1@fabrikam.com B. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com -ForwardingAddress "User 1" C. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com - WindowsEmailAddressUser1@fabrikam.com D. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com -EmailAddresses user1@fabrikam.onmicrosoft.com, user1@fabrikam.com Correct Answer: C

QUESTION 5 You are the Office 365 administrator for Contoso, Ltd. Some email messages sent from the trusted domain fabrikam.com are being rejected as spam. Some of these email messages originate inside the fabnkam.com network, and some of them originate from an application in the fabrikam.com co-located data center. The fabrikam.com systems administrators have asked you to add their domain and the IP addresses of the data center that hosts their external application to your list of safe senders. You need to configure Microsoft Exchange Online Protection. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. Configure a content filter to allow the fabrikam.com domain. B. Configure a mail flow rule to bypass spam filtering for the data center IP address range. C. Create a connection filter to allow the data center IP address range.D. Add the fabrikam.com domain as an accepted domain. E. Create an inbound connector for the fabrikam.com domain. F. Configure a mail flow rule to bypass spam filtering for the fabrikam.com domain. Correct Answer: CF

070-487 dumps QUESTION 6 Your company decides to migrate all users to Office 365. As part of the migration, Office 365 ProPlus will be installed on all client computers and the company will use Office Telemetry. You need to produce a 070-463 dumps report that contains the information collected by Office Telemetry. Which three types of information can you include in the report? Each correct answer presents part of the solution. A. Information about files that are not in the Most Recently Used list B. The names of add-ins and solutions that 070-489 dumps interact with Office C. The file names of Office files that are in the Most Recently Used list D. System information such as user name and computer name E. The contents of all files that are in the Most Recently Used list Correct Answer: BCD

QUESTION 7 You are an Office 365 administrator for Contoso, Ltd. Contoso recently opened an office in Paris. Employees in the Paris office speak only French. The manager of the Paris office requests that you create a private Microsoft SharePoint team site for the Paris office. You create the site and list the properties, which are shown in the following graphic. The manager reports that the site does not meet his requirements. You need to resolve the issue. You remove the existing site. Which Windows PowerShell command should you run next? A. New-SPOSite -Url -StorageQuota 1000 -template STS#0 -LocaleId 1036 B. New-SPOSite -Url administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template STS#0 -LocaleId 1036 C. New-SPOSite -Url administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template STS#0 D. New-SPOSite -Url -Owner administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template BLOG#0 -LocaleId 1036 Correct Answer: B

QUESTION 8 You are the Microsoft Lync administrator for a company that uses Lync Online. The company has mandated that employees may use Lync Online to communicate with contacts from approved external domains. You need to configure Lync Online to allow Lync federation with only three specific domains. You must achieve this goal by using the least amount of administrative effort. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. In the Lync admin center, set the External Access option to On except for blocked domains. B. In the Office 365 admin center, add the three domains to the domain list and set the domain intent for each domain to Lync Online. C. In the Lync admin center, set the External Access option to Off completely. D. In the Lync admin center, set the External Access option to On only for allowed domains. E. In the Lync admin center, configure the Presence Privacy Mode option to display presence information only to the users' contacts. F. In the Lync admin center, add the three domains 70-410 dumps to the Blocked Or Allowed Domains list. Correct Answer: DF

QUESTION 9 You are the Office 365 administrator 070-483 dumps for your company. The company has established the following new requirements: Members of the legal team must be able to conduct eDiscovery searches. Employees must be notified when they send email messages that contain confidential information. You need to configure the environment. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. Configure journaling to a Microsoft Exchange Online mailbox for all mailboxes. B. Add the members of the legal team to the Discovery Management role group. C. Create a Data Loss Prevention policy. D. Place all executive mailboxes on In-Place Hold for 365 days and use In-Place eDiscovery for mailbox searches. E. Enable Microsoft Exchange Online Archiving for 070-413 dumps the executive mailboxes. F. Place all executive mailboxes on Retention Hold. Correct Answer: BC

QUESTION 10 You have an on-premises Exchange 2010 organization. All clients use Outlook 2007 SP1. You enable online archive mailboxes in Exchange Online for several users. The users are unable to access the online 070-461 dumps archive mailboxes in Microsoft Outlook.You need to ensure that users can access the online archive mailboxes in Outlook. What should you do? A. Apply Outlook 2007 SP2 and all related updates. B. In the Office 365 admin center, add the users to the Global Administrators group. C. Instruct the users to access the online archive mailboxes by using Outlook Web App. D. Delete and recreate the users' Outlook profiles. Correct Answer: A