Specializace

Máme rozsáhlé zkušenosti z profilových případů s vysokou přidanou hodnotou právních služeb, i se standardními právními operacemi, kde je prioritou nákladová efektivita a rychlost. Právní servis poskytujeme ve všech standardních oblastech práva souvisejících s podnikáním. Specializujeme se především na:

 

Bankovnictví, úvěrové financování

 • příprava a vyjednání úvěrové dokumentace, a to jak bilaterálního tak syndikovaného charakteru (včetně úvěrové dokumentace dle LMA standardu);
 • navrhování struktury dluhového financování a struktury zajištění při financování projektů (včetně akvizičních úvěrů);
 • příprava vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace (včetně vypracování všeobecných obchodních a úvěrových podmínek);
 • právní poradenství v oblasti exportního financování včetně související agendy pojistného práva;
 • příprava dokumentace související s restrukturalizací dluhu příjemce úvěru včetně příslušné zajišťovací dokumentace;
 • problematika finančního a operativního leasingu; a
 • poradenství v oblasti regulace poskytovatelů finančních služeb, atp.

Cenné papíry a kapitálové trhy

 • poradenství v oblasti cenných papírů, včetně nestandardních cenných papírů a složených instrumentů derivátového charakteru;
 • právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva;
 • poradenství týkající se obchodů s cennými papíry a deriváty a jejich využití jako zajištění;
 • právní otázky týkající se emisí cenných papírů, včetně vypracování prospektů;
 • poradenství týkající se poskytování investičních služeb, včetně přeshraničního;
 • asistence ve vztahu k plnění regulatorních požadavků kladených na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele; a
 • zastupování ve správních řízeních před Českou národní bankou, atd.

Energetika

 • poskytování právních služeb při akvizicích a fúzích společností v oblasti energetiky;
 • realizace due diligence v energetických společnostech;
 • právní prověrky připravovaných či existujících energetických projektů;
 • poradenství a analýzy v oblasti energetického práva, regulace a praxe státních institucí v oblasti energetiky;
 • poradenství ve věci podmínek výkonu licencovaných činností dle energetického zákona;
 • příprava a vyjednávání smluvní dokumentace pro energetické projekty, ať již z pozice investora nebo z pozice generálního dodavatele, či případně subkontraktora; a
 • zastupování klientů před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí a soudy.

Fúze a akvizice korporátní právo

 • poskytování komplexních právních služeb při akvizicích a fúzích společností;
 • realizace due diligence ve společnostech, ať již jako součást prodejního či akvizičního procesu;
 • strukturování transakcí na míru specifickým požadavkům klienta a efektivní řízení negociace;
 • strukturování, negociace a implementace domácích i přeshraničních projektů v rámci procesů:
  • nákupů a prodejů podílů v obchodních společnostech;
  • převodů závodů či jejich částí a převodů souboru majetku;
  • vyčlenění a následného prodeje částí závodu (tzv. demerger nebo spin-off);
  • společných podniků (tzv. joint ventures), včetně strukturování a negociace akcionářských dohod;
  • odkupu podílů a „vytěsnění“ minoritních společníků;
  • nabídek převzetí a fúzí a rozdělení obchodních společností.
 • organizace a řízení valných hromad, včetně poradenství akcionářům či společníkům, statutárním a kontrolním orgánům obchodní korporace;
 • příprava návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku a zastupování klientů v těchto řízeních;
 • zajištění korporátních změn u obchodních korporací, jako jsou změny společenských smluv, stanov, zvyšování či snižování základního kapitálu, změn právní formy; a
 • příprava a komplexní zajištění celého procesu likvidace obchodních korporací.

Insolvence a restrukturalizace

 • komplexní právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, včetně zastupování v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech, vypracování přihlášky pohledávek, zastupování v incidenčních sporech;
 • právní poradenství při restrukturalizaci (neinsolvenční) a reorganizaci podnikání (včetně přípravy reorganizačních plánů a podpory v rámci tzv. „předbalené“ reorganizace);
 • asistence ve vztahu k work-out agendě finančních institucí včetně nastavení procesů souvisejících s efektivním vymáháním pohledávek a jejich uplatňováním v insolvenčních řízeních;
 • právní poradenství společnostem při krizovém vývoji jejich podnikání a odvracení úpadkového stavu, včetně související restrukturalizace dluhu; a
 • „in house“ právní podpora pro oddělení work-out, včetně podpory při nastavení procesů sledování rizik a řešení problematických úvěrových případů, atd.

Investiční fondy a společnosti, kolektivní investování

 • komplexní právní poradenství týkající se využití forem kolektivního investování, včetně fondů kvalifikovaných investorů;
 • právní asistence při zakládání investičních společností a fondů kolektivního investování, včetně vypracování statutu fondu, vnitřní předpisové základny, a depozitářské smlouvy; a
 • poradenství týkající se plnění regulatorních požadavků na investiční společnosti, investiční fondy a depozitáře fondů kolektivního investování;
 • zastupování v rámci správních řízení vedených Českou národní bankou, včetně povolovacích řízení.

Pracovní právo

 • obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva;
 • poradenství týkající se pracovních vztahů, změn a rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce (včetně přípravy příslušných dokumentů);
 • příprava manažerských smluv;
 • vypracování kolektivních smluv; atd.

Nemovitosti, stavební právo

 • právní poradenství ve vztahu k nákupu a prodeji nemovitostí, včetně souvisejících právních prověrek;
 • vypracování kupních smluv a smluv o dílo ve vztahu k rezidenčním, administrativním, průmyslovým i energetickým projektům;
 • příprava smluvních dokumentů týkající se pronájmu a správy nemovitostí, včetně nájemních smluv, a smluv o zajištění služeb property a facility managementu;
 • zakládání investičních fondů zaměřených na investice do nemovitostí a poskytování souvisejících právních služeb;
 • formování joint-ventures a realitních holdingů, včetně souvisejícího nastavení smluvních vztahů mezi akcionáři;
 • zastupování ve stavebním řízení a ve sporech týkajících se stavebního řízení;
 • řešení otázek restitučního práva; a
 • restrukturalizace společností zabývajících se investicemi do nemovitostí a komplexní insolvenční agenda ve vztahu k nemovitostním projektům a společnostem, včetně přípravy reorganizačních plánů, zastupování v insolvenčních řízení, atd.

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • analýza a vyhodnocení oprávněnosti nároků klienta, formulování procesní strategie;
 • příprava žalob, vyjádření a dalších procesních podání ve sporných řízeních;
 • zastupování klientů před soudy, včetně řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích;
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních, a to jak v České republice, tak v zahraničí; a
 • zastupování klientů ve správních řízeních před správními úřady, včetně přípravy procesních podání