Specializace

Máme rozsáhlé zkušenosti z profilových případů s vysokou přidanou hodnotou právních služeb, i se standardními právními operacemi, kde je prioritou nákladová efektivita a rychlost. Právní servis poskytujeme ve všech standardních oblastech práva souvisejících s podnikáním. Specializujeme se především na:

 

Bankovnictví, úvěrové financování

 • příprava a vyjednání úvěrové dokumentace, a to jak bilaterálního tak syndikovaného charakteru (včetně úvěrové dokumentace dle LMA standardu);
 • navrhování struktury dluhového financování a struktury zajištění při financování projektů (včetně akvizičních úvěrů);
 • příprava vzorové úvěrové a zajišťovací dokumentace (včetně vypracování všeobecných obchodních a úvěrových podmínek);
 • právní poradenství v oblasti exportního financování včetně související agendy pojistného práva;
 • příprava dokumentace související s restrukturalizací dluhu příjemce úvěru včetně příslušné zajišťovací dokumentace;
 • problematika finančního a operativního leasingu; a
 • poradenství v oblasti regulace poskytovatelů finančních služeb, atp.

Cenné papíry a kapitálové trhy

 • poradenství v oblasti cenných papírů, včetně nestandardních cenných papírů a složených instrumentů derivátového charakteru;
 • právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva;
 • poradenství týkající se obchodů s cennými papíry a deriváty a jejich využití jako zajištění;
 • právní otázky týkající se emisí cenných papírů, včetně vypracování prospektů;
 • poradenství týkající se poskytování investičních služeb, včetně přeshraničního;
 • asistence ve vztahu k plnění regulatorních požadavků kladených na obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele; a
 • zastupování ve správních řízeních před Českou národní bankou, atd.

Energetika

 • poskytování právních služeb při akvizicích a fúzích společností v oblasti energetiky;
 • realizace due diligence v energetických společnostech;
 • právní prověrky připravovaných či existujících energetických projektů;
 • poradenství a analýzy v oblasti energetického práva, regulace a praxe státních institucí v oblasti energetiky;
 • poradenství ve věci podmínek výkonu licencovaných činností dle energetického zákona;
 • příprava a vyjednávání smluvní dokumentace pro energetické projekty, ať již z pozice investora nebo z pozice generálního dodavatele, či případně subkontraktora; a
 • zastupování klientů před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí a soudy.

Fúze a akvizice korporátní právo

 • poskytování komplexních právních služeb při akvizicích a fúzích společností;
 • realizace due diligence ve společnostech, ať již jako součást prodejního či akvizičního procesu;
 • strukturování transakcí na míru specifickým požadavkům klienta a efektivní řízení negociace;
 • strukturování, negociace a implementace domácích i přeshraničních projektů v rámci procesů:
  • nákupů a prodejů podílů v obchodních společnostech;
  • převodů závodů či jejich částí a převodů souboru majetku;
  • vyčlenění a následného prodeje částí závodu (tzv. demerger nebo spin-off);
  • společných podniků (tzv. joint ventures), včetně strukturování a negociace akcionářských dohod;
  • odkupu podílů a „vytěsnění“ minoritních společníků;
  • nabídek převzetí a fúzí a rozdělení obchodních společností.
 • organizace a řízení valných hromad, včetně poradenství akcionářům či společníkům, statutárním a kontrolním orgánům obchodní korporace;
 • příprava návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku a zastupování klientů v těchto řízeních;
 • zajištění korporátních změn u obchodních korporací, jako jsou změny společenských smluv, stanov, zvyšování či snižování základního kapitálu, změn právní formy; a
 • příprava a komplexní zajištění celého procesu likvidace obchodních korporací.

Insolvence a restrukturalizace

 • komplexní právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, včetně zastupování v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech, vypracování přihlášky pohledávek, zastupování v incidenčních sporech;
 • právní poradenství při restrukturalizaci (neinsolvenční) a reorganizaci podnikání (včetně přípravy reorganizačních plánů a podpory v rámci tzv. „předbalené“ reorganizace);
 • asistence ve vztahu k work-out agendě finančních institucí včetně nastavení procesů souvisejících s efektivním vymáháním pohledávek a jejich uplatňováním v insolvenčních řízeních;
 • právní poradenství společnostem při krizovém vývoji jejich podnikání a odvracení úpadkového stavu, včetně související restrukturalizace dluhu; a
 • „in house“ právní podpora pro oddělení work-out, včetně podpory při nastavení procesů sledování rizik a řešení problematických úvěrových případů, atd.

Investiční fondy a společnosti, kolektivní investování

 • komplexní právní poradenství týkající se využití forem kolektivního investování, včetně fondů kvalifikovaných investorů;
 • právní asistence při zakládání investičních společností a fondů kolektivního investování, včetně vypracování statutu fondu, vnitřní předpisové základny, a depozitářské smlouvy; a
 • poradenství týkající se plnění regulatorních požadavků na investiční společnosti, investiční fondy a depozitáře fondů kolektivního investování;
 • zastupování v rámci správních řízení vedených Českou národní bankou, včetně povolovacích řízení.

Pracovní právo

 • obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva;
 • poradenství týkající se pracovních vztahů, změn a rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce (včetně přípravy příslušných dokumentů);
 • příprava manažerských smluv;
 • vypracování kolektivních smluv; atd.

Nemovitosti, stavební právo

 • právní poradenství ve vztahu k nákupu a prodeji nemovitostí, včetně souvisejících právních prověrek;
 • vypracování kupních smluv a smluv o dílo ve vztahu k rezidenčním, administrativním, průmyslovým i energetickým projektům;
 • příprava smluvních dokumentů týkající se pronájmu a správy nemovitostí, včetně nájemních smluv, a smluv o zajištění služeb property a facility managementu;
 • zakládání investičních fondů zaměřených na investice do nemovitostí a poskytování souvisejících právních služeb;
 • formování joint-ventures a realitních holdingů, včetně souvisejícího nastavení smluvních vztahů mezi akcionáři;
 • zastupování ve stavebním řízení a ve sporech týkajících se stavebního řízení;
 • řešení otázek restitučního práva; a
 • restrukturalizace společností zabývajících se investicemi do nemovitostí a komplexní insolvenční agenda ve vztahu k nemovitostním projektům a společnostem, včetně přípravy reorganizačních plánů, zastupování v insolvenčních řízení, atd.

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • analýza a vyhodnocení oprávněnosti nároků klienta, formulování procesní strategie;
 • příprava žalob, vyjádření a dalších procesních podání ve sporných řízeních;
 • zastupování klientů před soudy, včetně řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích;
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních, a to jak v České republice, tak v zahraničí; a
 • zastupování klientů ve správních řízeních před správními úřady, včetně přípravy procesních podání

 

Vendor: Microsoft&cisco cisco 200-125 dumps Exam Code: 70-347 Exam Name: Enabling Office 365 Services Version: DemoDEMO

QUESTION 1 Your company has an Office 365 Small Business 100-105 dumps subscription. You are the Microsoft SharePoint Online administrator. The company wants to have two separate public websites with different URLs. You need to configure the environment to support the public websites. What should you do? A. Upgrade to SharePoint Online for Office 365 Enterprise, Education, and Government. B. Create one public website and one subsite, and then configure a redirect. C. Create two public websites and configure the DNS records for each site. D. Upgrade to SharePoint Online for 210-260 dumps dumps Office 365 Midsize Business. Correct Answer: B

QUESTION 2 Your company uses Microsoft Exchange Online. Employees frequently need to change their primary email addresses. The messaging operations team has requested a script to simplify the process of changing email addresses. The script must perform the following actions: Obtain employee information from a .csv file that has a header line of UserPrincipalName,CurrentPrimaryAddress,NewPrimaryAddress. Change employees' primary email addresses to the values in the NewPrimaryAddress column. Retain employees' current email addresses as secondary addresses. You create the following Windows PowerShell script to read the .csv file. Line numbers are included for reference only. You need to complete the script to meet the requirements. Which Windows PowerShell command should you insert at line 06? A. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -WindowsEmailAddress $NewPrimary B. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -PrimarySmtpAddress $NewPrimary C. Set-Mailbox -Identity $UserPrincipalName -ExternalEmailAddress $NewPrimary D. Set-MailUser -Identity $UserPrincipalName -EmailAddresses@{add = "SMTP:" + "$NewPrimary"; remove="SMTP:" + "$OldPrimary"} Correct Answer: D

QUESTION 3 You are the Office 365 administrator for your company. The company requests that you implement a document collaboration and social networking solution thatmeets the following requirements: Users must be able to join groups to receive project updates. Any user must be able to post an event. You need to implement a solution. Which solution should you 070-464 dumps implement? A. Microsoft SharePoint document libraries B. Microsoft Yammer C. Microsoft SkyDrive Pro D. Microsoft SharePoint newsfeeds Correct Answer: B

QUESTION 4 You administer Microsoft Exchange Online for Fabrikam, Inc. Fabrikam's Exchange Online tenant domain name is fabrikam.onmicrosoft.com. You verify the domain fabrikam.com in the Office 365 admin center and instruct other administrators to configure new Exchange Online users with fabrikam.com as the primary SMTP domain. The fabrikam.com domain is not federated. A user reports that his reply-to address is displayed to external email message recipients as User1@fabrikam.onmicrosoft.com. You need to configure the user's mailbox to meet the following requirements: The user's reply-to address must be User1@fabrikam.com. The email address User1@fabrikam.onmicrosoft.com must function as a secondary email address for the user. Which Windows PowerShell command should you run? A. Set MsolUser -UserPrincipalNameUser1@fabrikam.onmicrosoft.com - AlternateEmailAddresses user1@fabrikam.com B. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com -ForwardingAddress "User 1" C. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com - WindowsEmailAddressUser1@fabrikam.com D. Set-Mailbox -Identity user1@fabrikam.onmicrosoft.com -EmailAddresses user1@fabrikam.onmicrosoft.com, user1@fabrikam.com Correct Answer: C

QUESTION 5 You are the Office 365 administrator for Contoso, Ltd. Some email messages sent from the trusted domain fabrikam.com are being rejected as spam. Some of these email messages originate inside the fabnkam.com network, and some of them originate from an application in the fabrikam.com co-located data center. The fabrikam.com systems administrators have asked you to add their domain and the IP addresses of the data center that hosts their external application to your list of safe senders. You need to configure Microsoft Exchange Online Protection. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. Configure a content filter to allow the fabrikam.com domain. B. Configure a mail flow rule to bypass spam filtering for the data center IP address range. C. Create a connection filter to allow the data center IP address range.D. Add the fabrikam.com domain as an accepted domain. E. Create an inbound connector for the fabrikam.com domain. F. Configure a mail flow rule to bypass spam filtering for the fabrikam.com domain. Correct Answer: CF

070-487 dumps QUESTION 6 Your company decides to migrate all users to Office 365. As part of the migration, Office 365 ProPlus will be installed on all client computers and the company will use Office Telemetry. You need to produce a 070-463 dumps report that contains the information collected by Office Telemetry. Which three types of information can you include in the report? Each correct answer presents part of the solution. A. Information about files that are not in the Most Recently Used list B. The names of add-ins and solutions that 070-489 dumps interact with Office C. The file names of Office files that are in the Most Recently Used list D. System information such as user name and computer name E. The contents of all files that are in the Most Recently Used list Correct Answer: BCD

QUESTION 7 You are an Office 365 administrator for Contoso, Ltd. Contoso recently opened an office in Paris. Employees in the Paris office speak only French. The manager of the Paris office requests that you create a private Microsoft SharePoint team site for the Paris office. You create the site and list the properties, which are shown in the following graphic. The manager reports that the site does not meet his requirements. You need to resolve the issue. You remove the existing site. Which Windows PowerShell command should you run next? A. New-SPOSite -Url -StorageQuota 1000 -template STS#0 -LocaleId 1036 B. New-SPOSite -Url administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template STS#0 -LocaleId 1036 C. New-SPOSite -Url administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template STS#0 D. New-SPOSite -Url -Owner administrator@contoso.com - StorageQuota 1000 -template BLOG#0 -LocaleId 1036 Correct Answer: B

QUESTION 8 You are the Microsoft Lync administrator for a company that uses Lync Online. The company has mandated that employees may use Lync Online to communicate with contacts from approved external domains. You need to configure Lync Online to allow Lync federation with only three specific domains. You must achieve this goal by using the least amount of administrative effort. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. In the Lync admin center, set the External Access option to On except for blocked domains. B. In the Office 365 admin center, add the three domains to the domain list and set the domain intent for each domain to Lync Online. C. In the Lync admin center, set the External Access option to Off completely. D. In the Lync admin center, set the External Access option to On only for allowed domains. E. In the Lync admin center, configure the Presence Privacy Mode option to display presence information only to the users' contacts. F. In the Lync admin center, add the three domains 70-410 dumps to the Blocked Or Allowed Domains list. Correct Answer: DF

QUESTION 9 You are the Office 365 administrator 070-483 dumps for your company. The company has established the following new requirements: Members of the legal team must be able to conduct eDiscovery searches. Employees must be notified when they send email messages that contain confidential information. You need to configure the environment. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. A. Configure journaling to a Microsoft Exchange Online mailbox for all mailboxes. B. Add the members of the legal team to the Discovery Management role group. C. Create a Data Loss Prevention policy. D. Place all executive mailboxes on In-Place Hold for 365 days and use In-Place eDiscovery for mailbox searches. E. Enable Microsoft Exchange Online Archiving for 070-413 dumps the executive mailboxes. F. Place all executive mailboxes on Retention Hold. Correct Answer: BC

QUESTION 10 You have an on-premises Exchange 2010 organization. All clients use Outlook 2007 SP1. You enable online archive mailboxes in Exchange Online for several users. The users are unable to access the online 070-461 dumps archive mailboxes in Microsoft Outlook.You need to ensure that users can access the online archive mailboxes in Outlook. What should you do? A. Apply Outlook 2007 SP2 and all related updates. B. In the Office 365 admin center, add the users to the Global Administrators group. C. Instruct the users to access the online archive mailboxes by using Outlook Web App. D. Delete and recreate the users' Outlook profiles. Correct Answer: A